Privacy beleid

CELMA BV met maatschappelijke zetel te Middenlaan 29, 3800 Sint-Truiden met ondernemingsnummer BE0672.913.249 (hierna “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Jouw persoonsgegevens worden door Celma BV verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van jouw bestelling/aankoop en voor direct marketing, bijvoorbeeld om je nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je Persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Celma aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

Artikel 1: welke gegevens verwerken we?

1.1. Celma verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 • Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website zoals je surfgedrag;

 • Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;

 • Categorie 3, als je ons belt, mailt of met ons chat: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;

 • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres; je voor- en achternaam;

 • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en je e-mail.

Artikel 2: waarom verzamelen we gegevens?

2.1. Algemene doeleinden: Celma zal je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze Website en voor de optimalisatie van de gebruikerservaring bij een volgend bezoek;

  • Jouw technische informatie mogen wij verwerken omdat je enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. 

 • Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;

  • Wanneer je ons mailt, belt of met ons chat, verwerken we de gegevens die jij op dat moment met ons deelt. Door ze met ons te delen, geef je daarvoor de toestemming. Als jouw vragen gaan over een offerte of bestelling, dan verwerken we je data met als rechtsgrond de uitvoering van de contractuele overeenkomst.

 • Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Celma zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Celma. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;

  • Voor het versturen van onze nieuwsbrief of (gepersonaliseerde) reclame zullen wij je op voorhand om jouw toestemming vragen. Je hebt altijd de mogelijkheid om deze toestemming terug in te trekken, waarna je dergelijke communicaties van ons niet langer zal ontvangen. 

  • We versturen nieuwsbrieven naar bestaande klanten met nuttige informatie over de reeds gekochte producten, updates over gelijkaardige producten en inspiratie. Dat doen we op basis van een legitiem belang.

 • Categorie 5: De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Celma daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

  • De gegevens die strikt noodzakelijk zijn om te leveren of om de bestelling te registeren, mogen we verwerken met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst, m.n. jouw bestelling. Zonder jouw naam, adresgegevens en bijkomende leverinformatie kunnen wij onmogelijk de bestelling op het juiste adres en bij de juiste persoon leveren. Het is dan ook noodzakelijk dat wij deze gegevens van jou verkrijgen. Verder dienen we de informatie met betrekking tot jouw aankoop te bewaren voor boekhoudkundige rechtsgronden.

2.2 Bewaartijd: we bewaren jouw gegevens tot drie jaar na je aanmelding tenzij je eerder vraagt om de gegevens te verwijderen. 

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. 

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw eerdere toestemming, dan heb je uiteraard het recht om die toestemming in te trekken.

Artikel 3: delen we jouw gegevens met derden? 

3.1 Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Celma zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Wij delen jouw gegevens soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van jouw bestelproces en bestelling. Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.

Artikel 4: klacht

4.1  Als je vindt dat er niet correct gehandeld wordt met jouw gegevens, dan appreciëren we het als je je in de eerste plaats richt tot ons. Alles wat we doen, is met de beste bedoelingen. Mail naar celine@walhallabranding.com. 

Je hebt het recht om een officiële klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

GBA/APD
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
Tel : +32 (0)2 274 48 00 
contact@apd-gba.be.