Algemene voorwaarden

“Walhalla Branding – Celma BV”

1. Algemeen
1.1.Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”) van CELMA BV – WALHALLA BRANDING, hierna genoemd “Walhalla”, met zetel te Middenlaan 29, BE-3800 Sint-Truiden met BTW nummer BE 0672.913.249, zijn van toepassing op alle offertes, werken, prestaties en overeenkomsten van Walhalla en de klant (hierna Klant), tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Alle andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk verworpen. De Voorwaarden worden aan de Klant bij het aangaan van de contractuele relatie ter kennis gebracht. Zijn de Voorwaarden opgemaakt of vertaald in een andere taal dan Nederlands, prevaleert steeds de Nederlandse versie.
1.2 Bekendmaking van deze Voorwaarden geschiedt door vermelding door Walhalla. De Klant krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de Voorwaarden in te zien, dan wel op online webpage of via link, dan wel schriftelijk bijgevoegd bij de communicatie. De Klant kan op eerste verzoek per mail aan celine@walhallabranding.com een exemplaar nogmaals ontvangen.
1.3 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst / Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
1.4 Walhalla kan deze algemene Voorwaarden en informatie op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De versie van de Voorwaarden die in voege was op het moment bestelling of aanvaarding van een offerte blijft voor de hieruit voortvloeiende opdracht van toepassing.


2. Prijsoffertes en bestellingen
2.1 De door Walhalla gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en slechts voor zover de vermelde prijzen redelijkerwijze correct verondersteld kunnen worden. Na 30 dagen hebben zij een louter informatieve waarde.
2.2 Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Alle taksen en belastingen vallen ten laste van de klant. Indien er een BTW aanpassing is, dan heeft Walhalla het recht deze aanpassing uit te voeren op alle betrokken facturen.
2.3 Zolang de prijsofferte niet is aanvaard, reserveert Walhalla zich het recht deze te herzien. Walhalla is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de Klant. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Walhalla daaraan niet gebonden. Enkel aanvaarde schriftelijke offertes zijn bindend.
2.4 Door de plaatsing van de bestelling of bevestiging van de offerte erkent de Klant volledig geïnformeerd te zijn en te begrijpen wat in de offerte met de daarbij horende Voorwaarden staat. Elke bestelling door de Klant verbindt de Klant. Walhalla zal slechts gebonden zijn door een bestelling van de Klant indien Walhalla uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft deze te aanvaarden. De overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling.
2.5 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Walhalla niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot van 50% van het totaalbedrag van de opdracht, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte.
2.7 Prijsvermeldingen in prijslijsten, op de website of op andere media zijn louter indicatief en hebben geen bindend karakter.
2.8 Walhalla kan op ieder moment het tarief verhogen indien haar bedrijfsvoering dit noodzakelijk vindt. De prijzen van een abonnement blijven ongewijzigd tijdens de duur van het abonnement.
2.9 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaven verplichten Walhalla geenszins tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.10 Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de Klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.
2.11 Prijsafspraken die per mail werden overeengekomen zijn evenzeer bindend als een ondertekende offerte.
2.12 Walhalla heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan Walhalla niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten. Walhalla staat dus niet in voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.


3. Annulering - ontbinding van de overeenkomst
3.1 De annulering van een bestelling/ overeenkomst door de Klant is mogelijk zolang Walhalla haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat, noch kosten heeft voorgeschoten aan haar toeleveranciers en mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het totaalbedrag van de opdracht, zonder gehoudenheid van Walhalla om enige schade aan te tonen. Het eventueel betaalde voorschot blijft hoe dan ook verworven door Walhalla. Abonnementen kunnen vroegtijdig worden stopgezet door middel van een schriftelijke motivering. De lopende maand wordt verder gepresteerd en een schadevergoeding van 2 maanden abonnementskost wordt aangerekend.
3.2 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Walhalla gerechtigd is de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen, middels een aangetekend schrijven aan de Klant met uitwerking op datum van verzending en zonder enige noodzaak deze ontbinding in rechte te vorderen, in het geval de Klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Klant in staking van betaling verkeert en bij niet-betaling van één of meer facturen op hun vervaldag door de Klant.
3.3 Abonnementen worden na de afgesproken looptijd stilzwijgend verlengd voor eenzelfde looptijd en onder dezelfde voorwaarden als het initiële abonnement. De Klant kan een verlenging tegengaan door middel van een schriftelijke motivering ten minste 1,5 maand voor het verstrijken van de einddatum.

 
4. Uitvoering van de opdracht
4.1 Walhalla voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Walhalla het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met de Klant en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.


5. Betalingsvoorwaarden
5.1. Al de facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, op de vervaldag en het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen. De standaard betaaltermijn is 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Bij bepaalde projecten kan een voorschot worden aangerekend cfr. de offerte-afspraak.
5.2 Bij niet-betaling na de vervaldag en na een tweede herinnering is de Klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 5% op het totaalbedrag van de factuur. Bovendien is de Klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen de twee maanden na de vervaldag van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 150 euro per factuur.
5.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de Klant, met een minimum verschuldigde schadevergoeding van 15% van het totaalbedrag van elke factuur.
5.4 Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag heeft Walhalla het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere overeenkomsten met de Klant te beëindigen en wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar door Walhalla.
5.5 De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van Walhalla.

6. Klachten
6.1 Klachten betreffende facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan Walhalla. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur geacht als definitief aanvaard.
6.2 De Klant kan een betaling slechts opschorten indien hij aantoont dat Walhalla een contractuele verplichting niet nagekomen is en hij Walhalla daarvan voorafgaandelijk bij aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht. In elk geval kan het bedrag van de opgeschorte betaling enkel betrekking hebben op dat deel van het goed of de dienst dat betrekking heeft op de beweerde niet-nakoming van de contractuele verplichting. Een opschorting van betaling door de Klant is enkel mogelijk indien (het deel) van het goed of dienst afzonderlijk identificeerbaar is op een factuur.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Alle prestaties van Walhalla zijn middelenverbintenissen.
7.2 Walhalla is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Walhalla is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de Klant zelf op haar systemen (bij bijvoorbeeld website) plaatst.
7.3 De Klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen en zal terzake Walhalla vrijwaren voor elke vordering van derden.
7.4 Walhalla kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Walhalla zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de Klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Walhalla of een aangestelde.
7.5 De aansprakelijkheid van Walhalla met betrekking tot aan de klant geleverde diensten, na klacht conform art. 6.1, is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de prijs van het niet-conforme deel van de prestatie zonder enig recht van de klant op een andere schadevergoeding, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Walhalla.
7.6 De totale aansprakelijkheid van Walhalla zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan Walhalla werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
7.7 Wat de diensten afkomstig van toeleveranciers betreft, aanvaardt Walhalla geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de toeleveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8. Overmacht
8.1 Walhalla is niet aansprakelijk voor een vertraging, verhindering, herleiding of niet-uitvoering van haar verbintenissen indien deze te wijten is aan overmacht en geven haar het recht om haar verbintenissen op te schorten.
8.2 Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan een ononderbroken periode van negentig (90) kalenderdagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd is.
8.3 Reeds geleverde prestaties door Walhalla tot aan het moment van overmacht worden integraal aangerekend aan de Klant.
8.4 Voorbeelden van situaties van overmacht zijn, doch niet limitatief: oorlog, oproer, rellen, ontploffingen, terreurdaden, stakingen of sociale conflicten, overheidsmaatregelen genomen in het algemeen belang of de volksgezondheid, ...

9. Intellectueel eigendom
9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Walhalla en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Walhalla of diens leveranciers.
9.2 De levering van producten en diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
9.3 De Klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd.
9.4 De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Walhalla de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

10. Dataprotectie en Privacy
10.1 De partijen zullen persoonsgebonden data enkel voor contractueel bepaalde doeleinden verwerken, gebruiken of stockeren met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.
10.2 Walhalla respecteert het recht op privacy van zijn Klanten en gebruikers conform de vigerende Belgische, Europese en internationale wetgeving. Alle gegevens van natuurlijke personen door Walhalla verzameld in het kader van marketing-acties worden behandeld volgens de privacy policy, die u op de website https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy van Walhalla kunt terugvinden.

11. Referentie
11.1 De klant gaat ermee akkoord dat de door Walhalla voor de Klant gerealiseerde resultaat wordt opgenomen in het referentieportfolio van Walhalla en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de Klant.

12. Google analytics
12.1 Walhalla maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Walhalla bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook ons privacy beleid aan op onze website https://www.walhallabranding.com/privacy-beleid

13. Nieuwsbrief
13.1 Klanten worden automatisch ingeschreven op de nieuwsbrief. Klanten die de nieuwsbrief, promoties of aankondigingen niet meer wensen te ontvangen kunnen zich eenvoudig uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.

14. Toepasselijk recht
14.1 Elke betwisting of rechtsvordering die verband houdt met de uitvoering van huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht en valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
Versie 23/11/2023